ពត៌មានលំអិតអំពីពិធីតាំងពិព័រណ៍


មាតិការអត្ថន័យ
កាលបរិច្ឆេទ:រយៈពេល២ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី​០៣-០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧(ចាប់ពីម៉ោង១០​ព្រឹក-១៩ល្ងាច)
ទីតាំង:ឧទ្យានយ៉ុយ៉ុគិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន
ថ្លៃចូលរួម:ឥតគិតថ្លៃ
អ្នករៀបចំកម្មវិធី:※ សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន
សហការរៀបចំ:※ ស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុន
※ សមាគមសិស្សនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន
ចូលរួមគាំទ្រ:※ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រទេសកម្ពុជា
កម្មវត្ថុ:
ពិព័រណ៍កម្ពុជាលើកទី១
Greeting event by Cambodia embassador
របៀបធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិព័រណ៍កម្ពុជា
ផែនទីនៃទីតាំងពិព័រណ៍កម្ពុជា:ជិះខ្សែរឈិយ៉ូដា ចុះពីស្ថានីយ៍យ៉ុយ៉ុគិខូអិន​「代々木公園」(C02)ដើរចំណាយពេល៥នាទី
ចុះពីស្ថានីយ៍ហារ៉ាជុគុJR「原宿駅」​ ដើរចំណាយពេល៥នាទី
ជិះខ្សែរឈិយ៉ូដា រឺ ខ្សែរហ្វ៊ុឃុតុស៊ីន「明治神宮前(原宿)駅」ចុះពីស្ថានីយ៍ម៉ិជិជិនឃូម៉ាអិ(ហារ៉ាជុគុ) ចេញច្រក​C03រឺF15ដើរចំណាយពេល៦នាទី
ជិះខ្សែរអូដាឃ្យូ ចុះពីស្ថានីយ៍យ៉ុយ៉ុគិហាឈិឆូ「代々木八幡駅」 ដើរចំណាយពេល១០នាទី